Klachtenregeling


Heeft u een klacht over uw fysiotherapiebehandeling? Laten we het samen oplossen.

Als uw lichaam even niet werkt zoals het moet, kan uw huisarts u doorverwijzen naar de fysiotherapeut. Ook kun u door de Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie in behandeling komen. De fysiotherapeut doet al het mogelijke om -samen met u- de klachten op te lossen. Daar kunt u op vertrouwen.

De meeste fysiotherapeuten in Nederland zijn aangesloten bij het KNGF: het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie. Een van de belangrijkste doelstellingen is: de kwaliteit van de fysiotherapie hooghouden en zo nodig verder verbeteren. Daar is ons veel aan gelegen. Stel dat u desondanks toch niet tevreden bent over de behandeling door uw fysiotherapeut. Dan moet er naar u geluisterd worden en moet er iets met uw klacht gedaan worden. Dat vindt de overheid trouwens ook. Patiënten moeten het recht hebben om te klagen. Dit recht is vastgelegd in de Wet Klachtrecht Cliëntenzorgsector. In dit kader heeft het KNGF een klachtenregeling opgesteld en een Klachtencommissie aangesteld. Om eventuele problemen zo goed mogelijk op te lossen. Maar dan moet u het ons wel laten weten. U leest hier verder hoe u dat kunt doen.

Wie kan een klacht indienen?

Als u onder behandeling bent -of bent geweest- bij een fysiotherapeut en daarover niet tevreden bent, kunt u zelf een klacht indienen. Maar u mag ook iemand aanwijzen om namens u te klagen. Gaat het om een klacht van een minderjarige, dan kunnen de ouders namens hun kind optreden als klagers.

Bespreek uw klacht het liefst eerst met de fysiotherapeut zelf. Het beste is om uw klacht eerst voor te leggen aan de fysiotherapeut zelf. Als u daarom vraagt, maakt hij of zij daarvoor tijd vrij. U kunt dan eerst samen naar een oplossing zoeken. U mag ook de praktijk benaderen waar de fysiotherapeut werkt. De praktijk regelt dan een gesprek tussen u beiden. U mag altijd iemand meenemen naar het gesprek of u door iemand laten adviseren. En als u dat liever doet, kunt u de klacht eerst uitleggen in een brief aan de fysiotherapeut.

Een gesprek met uw fysiotherapeut biedt geen uitkomst. Hoe dan verder?

U heeft uw klacht persoonlijk voorgelegd aan uw fysiotherapeut, maar u vindt dat het gesprek geen bevredigende oplossing heeft opgeleverd. Dan kunt u uw klacht indienen bij de Klachtencommissie Fysiotherapie. Dat moet wel schriftelijk gebeuren. Deze commissie is gevestigd bij het Centraal Bureau Fysiotherapie in Amersfoort. U kunt uw brief adresseren aan: Centraal Bureau Fysiotherapie tav Klachtencommissie Fysiotherapie, Postbus 248, 3800 AE Amersfoort.

De samenstelling van de Klachtencommissie.De Klachtencommissie is zo samengesteld, dat een eerlijke en objectieve behandeling van uw klacht verzekerd is. Er zijn vijf leden. Een onafhankelijke jurist bekleed het voorzitterschap. Twee commissieleden worden benoemd vanuit de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie. Dit is een landelijke belangenvereniging voor patiënten. En tot slot zitten er twee fysiotherapeuten in de commissie. Als één van de fysiotherapeuten betrokken is bij uw klacht, wordt hij of zij vervangen.In sommige gevallen kan uw klacht niet in behandeling worden genomen. Heeft u uw klacht al ingediend bij een gerechtelijke instantie of bij de Geneeskundige Inspectie, dan kan de Klachtencommissie deze niet meer behandelen. Ook is belangrijk te weten dat de Klachtencommissie geen schadeclaims behandelt.

Wat gebeurt er als u een klacht heeft ingediend?

Binnen tien dagen nadat de klacht bij de Klachtencommissie is binnengekomen, neemt één van de leden contact met u op. Het commissielid bekijkt in overleg met u wat de beste manier is om met uw klacht om te gaan. Misschien kan bemiddeling een oplossing bieden. Biedt de bemiddeling geen oplossing, dan stelt de commissie een onderzoek in. Ze vraagt u schriftelijk of mondeling nadere uitleg te geven over uw klacht. Ook de betreffende fysiotherapeut wordt geraadpleegd. Mocht dat nodig zijn, dan laat de commissie zich adviseren door deskundigen. Binnen twee maanden na ontvangst van de klacht geeft de commissie u schriftelijk haar oordeel. Dit gaat vergezeld van eventuele aanbevelingen aan de fysiotherapeut.

Is meer tijd nodig, dan wordt u daarover geïnformeerd. U krijgt dan een brief met daarin de uiterste datum waarop u het oordeel ontvangt. De fysiotherapeut krijgt deze brief gelijk met u. Binnen een maand na ontvangst van het oordeel moet de fysiotherapeut u schriftelijk laten weten welke maatregelen hij of zij neemt. Lukt dat niet binnen een maand, dan krijgt u een brief met daarin de uiterste datum waarop u wel bericht zult ontvangen. De fysiotherapeut stuurt een kopie van de brief met maatregelen naar de Klachtencommissie.

Wanneer is de procedure afgerond?

De klachtenprocedure is afgerond:
als de commissie haar oordeel heeft gegeven met eventuele aanbevelingen aan de fysiotherapeut
én als de fysiotherapeut aan u en aan de Klachtencommissie heeft meegedeeld welke maatregelen hij of zij neemt.

Mocht u voor die tijd uw klacht intrekken, dan is de procedure ook afgerond.


Zoeken

Locaties

Roskamstraat 113/A
(locatie Buurstede)
7602 JZ Almelo
0546-862620

Anemoonstraat 68
7601 CW Almelo
0546-824233